אלימות במשפחה


אלימות במשפחה – כל המידע הנחוץ

אלימות במשפחה במסגרת מאבק גירושין

למרבה הצער, באופן תדיר אנו שומעים בתקשורת על מקרי אלימות קשים במשפחה- בין אם מדובר במקרי רצח של נשים על ידי בני זוגם,בין אם מדובר במקרי התעללות בילדים, ובין אם מדובר בכל גילוי אלימות אחר.

אולם גם מחוץ לעין התקשורת, פעמים רבות, במסגרת מאבק גירושין, רווחות על בסיס יומיומי בבתי בקשות לצווי הרחקה או צווי מניעה במקרים בהם מתגלעת כביכול בין בני זוג אלימות פיזית או נפשית.

צווי הגנה מכוח החוק למניעת אלימות במשפחה

בהתאם לחוק למניעת אלימות במשפחה, רשאי בית המשפט ליתן צו הגנה המרחיק הלכה למעשה בן משפחה אלים לכאורה מבן /בני משפחה אחרים.

בהתאם להגדרות החוק, בן משפחה הוא לרבות ידוע בציבור, מי שהיה בן משפחה בעבר, בן זוג, הורה או בן זוג של הורה, הורה של בן זוג או בן זוגו של ההורה, סב או סבתא, צאצא או צאצא של בן זוג, אח או אחות, גיס או גיסה, דוד או דודה, אחיין או אחיינית.

בבואו להכריע האם יש יסוד ליתן צו הגנה יבחן בית המשפט אם התקיימו אחד מהתנאים הבאים:

1. בסמוך לפני הגשת הבקשה נהג בן המשפחה שנגדו מתבקש הצו באלימות כנגד בן משפחתו, ביצע בו עבירת מין או כלא אותו שלא כדין.

2. התנהגותו נותנת בסיס סביר להניח כי הוא מהווה סכנה גופנית ממשית לבן משפחתו או שהוא עלול לבצע בו עבירת מין.

3. התעלל בבן משפחתו התעללות נפשית מתמשכת או התנהג באופן שאינו מאפשר לבן משפחתו ניהול סביר ותקין של חייו.

אם החליט בית המשפט כי יש מקום לצו הגנה, בית המשפט ראשי כאמור ליתן צו הגנה האוסר על בן המשפחה האלים לכאורה לעשות את הפעולות הבאות- כולן או מקצתן:

1. להיכנס לדירה בה מתגורר בן משפחתו או להימצא בתחום מרחק מסוים מאותה דירה, אפילו אם יש לו זכויות קניינות רכושיות בדירה.

2. להטריד את בן המשפחה בכל דרך ובכל מקום.

3. לפעול בכל דרך המונעת או המקשה על שימוש בנכס המשמש כדין את בן משפחתו, אפילו אם יש לו זכות כלשהי בנכס.

עם הינתנו של צו ההגנה, ייאסר על מי שניתן כלפיו הצו להחזיק או לשאת נשק, לרבות נשק שניתן לו מטעם אחת מרשויות הביטחון של המדינה.

עם זאת, במקרים מסוימים יאפשר בית המשפט להתיר לו להמשיך ולהחזיק בנשק אם סבר שאין בכך כדי להוות סכנה לקיומו של בן משפחה ובהתקיים התנאים הקבועים בחוק.

במקרים מסוימים ייתכן שבית המשפט יורה לבן המשפחה האלים כביכול להפקיד ערובה לקיומו של צו ההגנה.

במידה וניתן צו הגנה כלפי אדם האחראי על קטין, למשל, הרחקת אחד ההורים מקטין, ייתן בית המשפט הוראות לעניין שמירת הקשר בין ההורה לקטין וכן יוגש תסקיר סעד בה יחווה פקיד סעד את דעתו באשר לשמירת הקשר בין הקטין לבין ההורה המורחק.

צו ההגנה יכול להינתן במעמד צד אחד בלבד, כלומר מבלי שיש זכות תגובה למי שנגדו מבוקש הצו, אולם במקרה כזה בתוך שבעה ימים יקיים בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים ויבחן האם באמת התקיימו הנסיבות המאפשרות את מתן צו ההגנה.

עקרונית, צו הגנה ניתן למשך שלושה חודשים אולם בית המשפט ראשי להאריכו עד לתקופה כוללת של שנה.

צו למניעת הטרדה מאיימת

אפשרות נוספת למתן צו מניעה של בן משפחה הינו צו למניעת הטרדה מאיימת הניתן מכוח החוק למניעת הטרדה מאיימת.

החוק למניעת הטרדה מאיימת נועד למעשה ליתן מענה למקרים בהם לא מדובר בגילויי אלימות מובהקת אולם ישנה פגיעה בשלוות חייו של מבקש הצו.

בקשה למניעת הטרדה מאיימת ניתן להגיש לא רק כנגד בן משפחה אלא כלפי כל אדם המטריד אדם אחר או נוקט איומים כלפיו, בנסיבות הנותנות בסיס סביר להניח כי המטריד או המאיים עלול לשוב ולפגוע בשלוות חייו, בפרטיותו או בחירותו של האדם או כי הוא עלול לפגוע בגופו.

בית המשפט יבחן למעשה האם מבקש הצו מוטרד באחד מאלה:

1. בבילוש, מעקב או התחקות אחר תנועותיו או מעשיו או פגיעה בפרטיותו בכל דרך אחרת.

2. בנקיטת איומים בפגיעה בו או במאיים עצמו.

3. ביצירת קשר עמו בע”פ,בכתב או בכל אמצעי אחר.

4. בפגיעה ברכושו, בשמו הטוב או בחופש התנועה שלו.

אם החליט בית המשפט כי יש מקום לצו מניעת הטרדה מאיימת, בית המשפט ראשי כאמור ליתן צו הגנה האוסר על הפוגע לעשות את הפעולות הבאות- כולן או מקצתן:

1. להטריד את הנפגע , בכל דרך ובכל מקום.

2. לאיים על הנפגע.

3. לבלוש אחר הנפגע, לארוב לו, להתחקות אחר תנועותיו או מעשיו או לפגוע בפרטיותו בכל דרך אחרת.

4. ליצור עם הנפגע כל קשר, בכתב, בע”פ או בכל דרך אחרת.

5. להימצא במרחק מסוים מדירת מגוריו, מרכבו, ממקום עבודתו או ממקום לימודיו של הנפגע או ממקום אחר שבו נוהג הנפגע להימצא בקביעות.

6. לשאת או להחזיק נשק, לרבות נשק שניתן לו ע”י אחת מרשויות המדינה.

במקרים מסוימים ייתכן שבית המשפט יורה לבן המשפחה האלים כביכול להפקיד ערובה לקיומו של צו המניעה.

צו המניעה יכול להינתן במעמד צד אחד בלבד, כלומר מבלי שיש זכות תגובה למי שנגדו מבוקש הצו, אולם במקרה כזה בתוך שבעה ימים יקיים בית המשפט דיון במעמד שני הצדדים ויבחן האם באמת התקיימו הנסיבות המאפשרות את מתן צו המניעה.

עקרונית, צו הגנה ניתן לתקופה שלא תעלה על שישה חודשים, אולם בית המשפט ראשי להאריכו עד לתקופה כוללת של שנתיים.

במידה והוגשה תלונה במשטרה על הפרת צו מניעת הטרדה מאיימת רשאי שוטר לעצור את המפר.

יש לשים לב כי במידה ובי המשפט דחה בקשה למתן צו מניעת הטרדה מאיימת וקבע כי היא קנטרנית, רשאי בית המשפט להטיל על מבקש הצו הוצאות או פיצוי נאות למי שנפגע מהגשת הבקשה.

* כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, אלימות במשפחה, צווי הגנה, צווים למניעת הטרדה מאיימת.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334