אפוטרופוס


אפוטרופוס – כל המידע הדרוש

מתי תוגש בקשה למינוי אפוטרופוס?

בקשה למינוי אפוטרופוס תוגש לבית המשפט לענייני משפחה באחד מן המקרים הבאים:

1. כאשר ישנו קטין אשר התייתם משני הוריו, או שהוריו אינם כשירים לטפל בו או שהם נמנעים, ללא סיבה סבירה, למלא את חובותיהם ההוריות כלפי הקטין.

2. כאשר מדובר באדם שהינו פסול דין.

3. כאשר מדובר באדם שאינו יכול באופן זמני, או באופן קבוע לדאוג לענייניו.

4. כאשר מדובר בקביעת אפוטרופסות לעובר.

את הבקשה יכול להגיש הן קרוב משפחתו של האדם לו מבוקש אפוטרופוס והן היועץ המשפטי לממשלה.

מי יכול להיות אפוטרופוס?

אפוטרופוס יכול להתמנות אחד מאלה:

1. בן אדם יחיד- בדרך כלל קרוב משפחתו או בן זוגו של החסוי.

2. תאגיד או גוף דוגמת הקרן לטיפול בחסויים.

3. האפוטרופוס הכללי.

בבואו של בית המשפט להכריע בעניין זהות אפוטרופוס, בית המשפט ימנה את מי שנראה לו בנסיבות העניין מתאים ביותר לטובת החסוי. כאשר מדובר בקטין ייטה בדרך כלל בית המשפט למנות לו אפוטרופוס מבין המשפחה כגון אח, סב, בן זוג של הורה וכו’.

במידה והחסוי הינו בר דעת, ישמע בית המשפט את דעתו בעניין האפוטרופוס המועדף עליו בטרם ימנה בית המשפט אפוטרופוס. מובן כי בית המשפט לא ימנה אפוטרופוס שלא נתן הסכמתו למינויו מראש לבית המשפט.

מהן חובותיו של אפוטרופוס?

במידה ומדובר באפוטרופוס לקטין על אפוטרופוס לדאוג לכל צרכיו של הקטין, לרבות חינוכו ולימודיו. כמו”כ, במידה ויש לקטין נכסים ורכוש כלשהו, על האפוטרופוס לדאוג לשמירה והשבחת רכושו של הקטין. באופן עקרוני, מוסמך אפוטרופוס לייצג את הקטין ולפעול בשמו של הקטין, כל עוד לא הורה בית המשפט אחרת.

במידה ומדובר באפוטרופוס לבגיר, קובע בית המשפט האם מדובר במינוי לגופו של החסוי, לרכושו או לשניהם גם יחד.

חשוב לציין כי מינוי כאפוטרופוס אינו מחייב אפוטרופוס במזונות החסוי או הקטין והמינוי נועד על מנת לדאוג לצרכיו של מי שאינו מסוגל לדאוג לכך באופן עצמאי.

במידה ולחסוי ישנם כספים שאינם נחוצים לו לצרכיו השוטפים, על אפוטרופוס להשקיע את הכספים על מנת שיניבו לחסוי פירות.

עם מינוי כאפוטרופוס, על אפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דו”ח מיוחד, שקרוי פרטה, ובו מפורטים כל נכסי החסוי, לרבות חובותיו אלא כן פטר אותו האפוטרופוס הכללי מחובתו להגיש פטרה.

אחת לשנה, מוטלת חובה על אפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי דין וחשבון ולהמציא לו את כל המסמכים שיידרשו.

בכל מקרה, לבית המשפט נתונה סמכות ליתן לאפוטרופוס הוראות הכיצד לטפל בענייניו של החסוי, בין אם הבקשה למתן הוראות הוגשה ע”י אפוטרופוס בעצמו ובין אם הוגשה על ידי כל צד מעוניין או היועץ המשפטי לממשלה.

מה קורה כאשר מתמנה יותר מאפוטרופוס אחד?

באופן עקרוני, על בית המשפט למנות אפוטרופוס אחד, ואולם אם ראה בית המשפט צורך למנות יותר מאחד, ימנה בית המשפט שני אפוטרופוסים ויורה האם ישנה חלוקה בתפקידים ביניהם או שלשניהם נתונות אותן סמכויות.

למשל, ייתכן מצב בו ימנה בית המשפט את הקרן לטיפול בחסויים כאפוטרופוס לרכושו של חסוי, ואת אחד מילדיו כאפוטרופוס לגופו של החסוי.

במידה ובית המשפט הטיל את אותם תפקידים על שני אפוטרופוסים, למשל חילק את האפוטרופסות לאם בין שני ילדיה, על שני האפוטרופוסים לפעול בכל עניין תוך הסכמה. במידה ומתגלעת מחלוקת בין שני האפוטרופוסים, יש לפנות להכרעת בית המשפט.

הוצאות ושכר אפוטרופוס

במידה ובמסגרת תפקידו, הוציא אפוטרופוס הוצאות סבירות, רשאי הוא להשיב את הוצאותיו מתוך נכסי החסוי.

כמו”כ, במידה ונסיבות העניין מצדיקות זאת, רשאי בית המשפט לקבוע שכר הולם לאפוטרופוס.

אפוטרופוס אחראי לנזק שגרם לחסוי או לרכושו אלא אם כן פעל בתום לב מתוך דאגה לטובת החסוי.

האם ראשי אפוטרופוס להתפטר מתפקידו?

באופן עקרוני, אפוטרופוס שאינו מעוניין עוד לשמש כאפוטרופוס רשאי להגיש בקשה בכתב לבית המשפט, ואולם התפטרותו תיכנס לתוקף רק לאחר שבית המשפט יאשר זאת.

כמו”כ, בית המשפט רשאי לפטר ביוזמתו אפוטרופוס אם לא מילא את תפקידיו כיאות.

אם לא פוטר או התפטר האפוטרופוס, מינוי האפוטרופסות הוא עד ליום פטירתו של החסוי/ עם ביטול הכרזה על חסוי כחסוי/ עד הגיעו של קטין לגיל בגרות.

האם ניתן להורות בצוואה על זהות אפוטרופוס?

במידה ואחד מהוריו של הקטין עורך צוואה בה מורה הוא על זהות אפוטרופוס מועדף לאחר שילך לבית עולמו, בית המשפט יתחשב עקרונית בהעדפתו של המצווה, במידה שצוואתו תקפה וקיבלה אשרור אלא אם כן טובת הקטין אינה עומדת בקנה אחד עם זהותו של האפוטרופוס הנקוב בצוואה.

בכל מקרה, העובדה כי אחד ההורים מורה בצוואתו על מינויו של אפוטרופוס מסוים, אין בה כדי לגרוע מאפוטרופסות של ההורה השני שנותר בחיים.

*כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בענייני משפחה, אפוטרופסות, בקשות למינוי אפוטרופוס, בקשות לאישור פעולה בקניינם של חסויים.

המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334