חלוקת רכוש בגירושין – אחרי 1974


חלוקת רכוש בגירושין – כל המידע הנחוץ

חלוקת רכוש (תביעות רכושיות) בהתייחס לבני זוג שנישאו זה לזה אחרי 1974

חלוקת רכוש בגירושין- הדין הרכושי החל על בני זוג בהיעדר הסכם

יובל ומיכל, נישאו זה לזה בחופה וקידושין כדת משה וישראל בשנת 1980. יובל מהנדס אלקטרוניקה ומיכל מורה. מיכל חפצה בגירושין אולם חוששת כי יקשה עליה להסתדר כלכלית עם משכורתה הנמוכה מאחר ורוב הזכויות נצברו על שמו של יובל. גם דירת המגורים רשומה על שמו של יובל, כמו”כ ליובל דירת מגורים מלפני הנישואין, ולאחרונה קיבל יובל אף כספי ירושה כתוצאה מפטירת אביו המנוח. בהקשר זה נשאלת השאלה האם חששותיה של מיכל מוצדקים, ולאיזה רכוש מהרכוש המנוי לעיל זכאית מיכל לאיזון רכושי?

במאמר זה אתייחס לדין האזרחי החל בבתי המשפט לענייני משפחה, אולם חשוב להבהיר כי במידה ותגיעו להתדיינות גירושין חלוקת רכוש בבית הדין הרבני ייתכנו ויחולו דינים שונים.

בכל אופן, כעיקרו של דבר, חלוקת רכוש בין בני זוג בישראל במקרה של גירושין או מוות של אחד מבני הזוג מוסדרת ע”י חוק יחסי ממון בין בני-זוג, תשל”ג(1973) . בהתאם לחוק, בני זוג ראשיים לערוך ביניהם הסכם יחסי ממון (הסכם חלוקת רכוש), והסכם זה, במידה שנערך ואושר כדין, הוא אשר יחול על מכלול העניינים המוסדרים בו, ללא התערבות החוק. כלומר, לבני זוג סלולה הדרך לקבוע בהתאם לרצונם את אופן ומידת חלוקת רכוש והממון ביניהם, וזאת אף בטרם נישאו זה לזה. כך למעשה, בגדול החוק מבחין בין שני סוגי הסכמי ממון: הסכם ממון שנערך בטרם הנישואין, והסכם ממון שנערך לקראת גירושין.

מה קורה אם בני הזוג לא הגיעו לידי הסכם ממון?

במקרה כזה, יש להבחין בין שני מצבים שונים. בני זוג שהתחתנו לאחר ה-01/01/74 יחול עליהם הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק יחסי ממון, ולעומת זאת, על בני זוג שהתחתנו לפני 01/01/74 לא חל הסדר איזון המשאבים הקבוע בחוק, כי אם חזקה הקרויה “חזקת השיתוף”.

הסדר איזון המשאבים

ע”פ חוק יחסי ממון קובע עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג, זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג… כלומר, תתבצע חלוקה שווה של מכלול הנכסים: רכב, דירה, זכויות צבורות וכו’.

יחד עם זאת, חוק יחסי ממון קובע שלושה סוגים נכסים וזכויות ששווים לא יאוזן בעת פקיעת הנישואין:

סוג ראשון: נכסים חיצוניים:נכסים שהיו לבן הזוג ערב הנישואין או שקיבל במתנה או בירושה בתקופת הנישואין:

הרציונל להיעדר החלוקה הינו שמדובר ברכוש שיצירתו אינה תוצאה של מאמץ משותף.

נכסים שהיו לבן הזוג ערב הנישואין – בהקשר זה יצוין שכעיקרו של דבר לא תהיה חלוקה רכושית גם על נכס חלופי שמומן כולו ע”י מכירת נכס שנרכש לפני הנישואין. מצד שני, אם נרכש נכס בתקופת הנישואין, ורק חלקו מומן ממכירת הנכס הקודם, ייתכן ונכס זה דווקא כן יחולק בין בני הזוג מתוך התפיסה כי כאשר נכסים מלפני הנישואין התמזגו אצל בני הזוג לקופה משותפת אחת, וממנה נרכשו נכסים אחרים- עשויים נכסים אלה להיכלל במסגרת חלוקת הרכוש.

סוג שני: גמלה או פיצוי

פיצויים בגין נזקי גוף – פיצויים בשל נזק גוף או גמלת נכות או כל תשלום אחר המשתלם עקב נזק גוף, יהיו רכושו של בן הזוג שנפגע ובן הזוג של הנפגע לא יהיה זכאי לשיתוף בהם. במונח נזק גוף הכוונה היא לכל פגיעה או ליקוי גופני או נפשי, לרבות פיצויים בגין מוות.

כאשר מדובר בגימלה המתקבלת מביטוח הלאומי – רק גמלה המתקבלת בשל נזק גוף או מוות.

יחד עם זאת, אם גמלה הוונה מראש, ובכסף שהתקבל כתוצאה מהיוון נרכש נכס, ייתכן והנכס ייחשב כמשותף.

סוג שלישי: נכסים שהסכימו בכתב ששווים לא יאוזן ביניהם

החוק מבחין בין הסכם ממון, הטעון אימות ואישור של בית המשפט לבין הסכם אחר בכתב שאינו עולה לדרגת הסכם ממון, ושאינו טעון אישור ואימות. בהסכם כזה, רשאים בני הזוג להסכים ביניהם על נכסים שלא יאוזנו ביניהם.

ראוי לציין כי כאשר ההסכם הוא הסכם חלוקת רכוש- המדובר בהסכם ממון.

לעומת זאת, אם בני הזוג ערכו הסכם ביחס לנכס מסוים שרכשו במהלך חיי הנישואין וערכו הסכם בכתב לפיו החלוקה בנכס לא תהיה מחצה על מחצה, המדובר ככל הנראה בהסכם שאינו הסכם ממון.

נכסים נוספים שעשויים להיות מאוזנים בין בני הזוג:

נכסי קריירה – נכסי קריירה הם נכסים שאינם מוחשיים, שצבר בן זוג במהלך תקופת הנישואין. המדובר בנכסים כגון מוניטין אישיים, רישיון מקצועי, תעודה, תואר, דרגה מקצועית או הכרה מסוג כלשהו אחר. בפסיקה יש מגמה לנסות ולכמת גם נכסים אלה ולחלק אותם בין בני הזוג. ואולם קיים קושי לחלק נכסים אלה משום שהמדובר בנכסים שאינם מוחשיים ולא ניתנים להערכה מדויקת.

כעיקרון, נכסי קריירה יחולקו בין בני הזוג כאשר מדובר בפערים מאוד משמעותיים בין בני הזוג. לדוג’: כאשר הבעל הוא סמנכ”ל הייטק, והאישה מורה. במקרים כגון זה, ייתכן ובית המשפט יקבע כי כושר ההשתכרות הגבוה יותר של הבעל התקבל כתוצאה מכך שהאישה אפשרה לו לפתח את הקריירה שלו, ועל כן זכאית לשווי מחצית נכסי הקריירה שלו.

חלוקה שונה של הנכסים והרכוש:

למרות כל האמור לעיל, ישנם מקרים בהם חוק יחסי ממון מאפשר לבית המשפט שיקול דעת להתערב ולקבוע:

1. לקבוע נכסים נוספים על המפורטים בסעיף 5 ששוויים לא יאוזן בין בני הזוג

2. לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה מחצה על מחצה, אלא לפי יחס אחר שיקבע.

3. לקבוע שאיזון שווי הנכסים, כולם או מקצתם, לא יהיה לפי שוויים בשעת פקיעת הנישואין, אלא לפי שוויים במועד מוקדם יותר שיקבע.

4.לקבוע שאיזון המשאבים לא יתייחס לנכסים שהיו לבני הזוג בזמן פקיעת הנישואין אלא לנכסים שהיו להם במועד מוקדם יותר שיקבע.

חשוב לציין שעד עתה התערבות בית המשפט היא נדירה, שכן יש צורך בנסיבות מיוחדות, ברם היא אפשרית. באחד המקרים הפעיל בית המשפט את הסמכות שלו כאשר מצא שהבעל הבריח רכוש, לא גילה את כל ההכנסות שלו, מסמכים מהם ניתן ללמוד על ההכנסות וכו’.

זכות יורש: עם מותו של בן זוג אין די בהגשת בקשה לצו קיום צוואה/ירושה, אלא יש להגדיר את הקיף הזכויות הרכושיות בין בני זוג, על מנת לשמור על זכויות כל אחד מבני הזוג.

חובות:

כעיקרו של דבר, נושה יכול לתבוע לא רק את החייב עצמו אלא גם את בן הזוג עצמו. סיטואציה רווחת היא עריכת הסכם ממן או גירושין על מנת להגדיר בו הפרדה רכושית ברכוש ובחובות ובכך לנסות להציל את הנכס מידיו של הנושה. יחד עם זאת, לא בכל מקרה הסכם מעין זה יצלח, ובית המשפט יבחן את מועד עריכתו של ההסכם- האם ההסכם נערך זמן רב לפני שנוצרו החובות או שמא המדובר בהסכם שנוצר לפתע פתאום לאחר התגבשות החובות.

*כל הזכויות שמורות לעו”ד ומגשרת כנרת בר-לב המתמחה בדיני משפחה וירושה, תביעות רכוש, חלוקת רכוש בגירושין, הסכמי חלוקת רכוש בגירושין, הסכמי ממון והסכמי גירושין.

*המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי – לייעוץ משפטי פרטני יש לקבוע פגישת ייעוץ עם עורך דין.

כנרת בר-לב , עורכת דין ומגשרת . קויפמן 2,בית הטקסטיל,תל אביב,קומה 12 . 03-5163330 , נייד : 054-4292355 , פקס: 03-5163334